Svensk poesi

Dikt på svenska

Idyll och epigram – 1

Flickan kom ifrån sin älsklings möte, Kom med röda händer. Modren sade: ”Hvaraf rodna dina händer, flicka?” Flickan sade: ”Jag […]

Drömmen

Tröttad lade jag mig ned på bädden, Att i sömnen glömma sorg och saknad; Men en dröm sig smög till […]

Fågelboet vid landsvägen

Lilla fågel, hvarför byggde du Vid den stora vägens larm din hydda? Var din djupa skog ej sval och ljuf, […]

Till en flicka

Flicka, säg hvad magiskt tvång det är, Som mig ständigt till ditt hjärta jagar? Säg mig, hvarför längtar jag att […]

Idyll och epigram – 11

Fjärlar, I vårens barn, Leende blommor, I, Buskar och gröna trän, Vissnen, o vissnen snart! Bilder af ungdomen, Bilder af […]

Den tidiga sorgen

Rosen bröt du för din glada syster, Vallmon höll du själf. Rosen, flicka, tyder lif och kärlek, Vallmon köld och […]

Till trånaden

För jordens gudar höjer jag ej sången; Jag bringar offret af min lyras röst Åt trånaden, åt den förgråtne fången, […]

Idyll och epigram – 16

Trenne råd gaf modren åt sin dotter: Att ej sucka, att ej missnöjd vara Och att icke kyssa någon gosse.- […]

Önskningarna

Ranko sof i poppelskuggan, Kommo dit tre flickor, talte Under färden med hvarandra Om hvad hvarje helst begärde. Och den […]

Roddaren

Sjung, arma gosse, sjung! Din rodd blir annars tung, Din hand vid åran domnar snart, Och hvem skall sen ge […]