Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag

Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.
Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus.

Skratta mina barn och vänner;
Säg om någon af er känner
Den som står och spänner
Stora Dulcian,
Än den med peruken,
Med Skinn-förklä för buken,
Och Kappråcken af buldan.
Bistert han mot noten grinar;
Hör hur han Hobojan pinar; – – – [Oboe.]
Gubben blåser så han tvinar.
Un poco lento! – – – [Oboe.]
Röret strängt han kniper,
Och med truten piper,
Gammal snäll och van.
* * *

Cajsa Lisa, lilla Piga!
Fäll ej ögonen och bliga;
Skall hon intet niga,
Höra och se?
Hör huru det klingar,
Hur kärligt han nu tvingar
Sitt knöliga Oboe.
Alt för din skuld, Cajsa Lisa;
Movitz vill din Namnsdag prisa, – – – [Oboe.]
Gubben vill sitt hjerta visa.
A tempo gjusto! – – – [Oboe.]
Spela du, var glader;
Dikta dina rader,
Och din Nymph tilbe.
* * *

Broder Movitz, blås nu fakta,
Så vill jag min Nymph upvakta,
Vid mitt glas betrakta
Skönhetens prål.
Himlen nu förkorte
Alt ondt! – Hurra! blås Forte.
Kling klang! Cajsa Lisas skål!
Hännes ögon hjertan sårar.
Blås din Lymmel, hon mig dårar – – – [Oboe.]
Du och jag vi fälla tårar.
Ditt Nöt, Piano! – – – [Oboe.]
Hännes Fest vi fira;
Astrild kom och zira
Nu mitt tungomål.
* * *

Mycket Guld och dyra skänker,
Alt hvad som ditt hjerta tänker
Och för ögat blänker,
Blifve ditt val!
Barn-fader åt Barnet,
Jämt Fästmänner i garnet,
Och Plåtsedlar utan tal!
Borga intet Cajsa lilla,
Låt Ducaten til dig trilla. – – – [Oboe.]
Riktigt Movitz, blås och drilla,
Un poco forte! – – – [Oboe.]
Tag ditt glas min broder,
Dränk i Bacchi floder
Kärleks harm och qual.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag - Carl Michael Bellman