Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 62, Angående sista Balen på Gröna Lund

Angående sista Balen på Gröna Lund.

[Corno.] – – – Movitz Valdthornet proberar,
Och sin Tuggbuss valkar i mund,
Springer kring golfvet, funderar,
Pålskan i fyrkant formerar, – – –[Corno.]
Städar ock slåss och befaller,
Eldgafflar, Skärmar ock Galler,
Allting ramlar nu i denna stund;
Stolarna skjutas åt väggen,
Hirschfängarn brynes på eggen.
Friskt courage på Gröna Lund!
* * *

[Corno.] – – – Hvad står du där och bekikar
Tak och väggar dum som en so?
Ramar och Taflor och Spikar,
Kyrktorn och Sjöar och Vikar? – – – [Corno.]
Jo det är vackert för öga.
Nymfren på klackarna höga,
Höja sig och titta och glo.
Runka på hufvud så sakta,
Fälla Solfjädren, betrakta
Gamla verldens lustar och ro.
* * *

[Corno.] – – – Titta i taket; jag låfvar;
Kors, hvad Helgon, Solar och sken;
Hoffbro vårt öga begåfvar
Både med Änglar och Påfvar. – – – [Corno.]
Goliath sielf, vill jag svärja,
Med röda strumpor och värja
Mot Kung David slungar en sten.
Absalon tumlar af öket,
Kung Ahasverus i köket
Ligger emellan Esters två ben.
* * *

[Corno] – – – Movitz! på Taflan se marken,
Där sju nöten betade gräs.
Där ser du Noach i Arken.
Kors hur’ det rägnar på parken! – – – [Corno.]
Där rider Drottningen Disa;
Där kör Propheten Elisa
Up til himla uti en chaise.
Glas-ögon opp på din näsa,
Där står historien at läsa
Om Susanna; Movitz nu läs.
* * *

[Corno.] – – – Gapa nu Movitz ej länger,
Ljusen spraka, Flöjterna hörs!
Marskalken syns med ducriner,
Handsken i handen han slänger. – – – [Corno.]
Strufvorna glänsa af läcker,
Nymphren med ur och berloquer,
Putsa sig och kjortlarna rörs.
Alla på Pålskan nu vänta,
Folket i dörrarna glänta,
Balen öpnas; – Snart han förstörs.
* * *

[Corno.] – – – Movitz Valdthornet nu lutar,
Och med Pålska öpnar han Baln.
Rätt som han börjar han slutar,
Hör hur han drillar och tutar. – – – [Corno.]
Ögonen spända på noten;
Hvar gång han pruttar rörs foten;
Hur han stampar! – kors han är gal’n.
Se hvar han står i surtouten;
Munstycket blänker i truten,
Och Ljus-kronan glimmar i saln.
* * *

[Corno.] – – – Echo mot pelarna svarar;
Salen hvälfd, hvitlimmad och ljus.
Gubbarna skumpa som harer;
Hvar med sin maka sig parar. – – – [Corno.]
Somliga Systrar galanta,
Somliga stå så moquanta’,
Ropa Hyrkusk, – fara burdus;
Somliga stå på en sida,
Handskarna vända och vrida;
Gubben Movitz bjuder dem snus.
* * *

[Corno.] – – – Prosit Mamsell Wilhelmina!
Håll ut i ringen – Hurra! var snäll.
Du där på Laxen Regina!
Båtsmännen skratta och grina. – – – [Corno.]
Toffeln på häln på dig kippar;
Flunsig och tungrodd du trippar,
Altinunder svart som et spjäll.
Muschen på tinningen borta,
Armarna intet så korta.
Håll ut ringen – Hurra Mamsell!
* * *

[Corno.] – – – Snyt dig din Lymmel! – probera,
Profva Hornet, snyt dig och blås!
Nympherna qvickt sig rangera,
Prusta och nysa, spassera, – – – [Corno.]
Wingmarkens Kärsta åt höger,
Skuttar med Svarfvaren så tröger,
In med föttren liksom en gås,
Rödbrun i barmen som koppar.
Tvi dig din Skurk så du hoppar,
Med din tumstock, kappa och Krås!
* * *

[Corno.] – – – Stampa med föttren tillika,
Klappa med händren, klapp klapp klapp!
Hand öfver hufvud Ulrika,
Stå intet där och predika; – – – [Corno.]
Armarna ut, kryp inunder,
Hvad är för konster och funder?
Jungfru Ulla! – Hut trafvarlapp!
Sök dina Jungfrur på gatan.
Stöt i valdthornet din satan.
Smäll Canaljen – ge’n några rapp.
* * *

[Corno.] – – – Wingmark med stora Peruken
Går och stånkar, friar och ber;
Nattkappan stärkter och struken,
Fläktar och slinker på buken: – – – [Corno.]
Se hur han dansar så krumpen,
Byxorna långt ner på gumpen.
Hand i sidan – futtigt maner!
Hatten på hufvud med glitter,
Bakfram på Wingmark den sitter,
Gubben hostar, hvisslar och ler.
* * *

[Corno.] – – – Stampa canaljer – nå stampa!
Håll ut ringen – håll bara i!
Trampa och stampa och trampa,
Stöt intet krona och lampa, – – – [Corno.]
Släpp Svarfvarn in, vrid i kring’en,
Mästare kom in i ringen.
Stöt i hornet, blås symphoni.
Armarna kasta på ryggen.
Tvi den där Svarfvarn den styggen!
Stöt i hornet – Bergström slå i.
* * *

[Corno.] – – – Folket nu farstun inspärrar,
Släpp in Krögarn, – Krögarn vår vän.
Sig detta öl ej förvärrar;
Skål mina gunstiga Herrar! – – – [Corno.]
Hurra, stå hjelte mot skotten!
Kärlekens skål! – drick i botten.
Svarfvarns skål! – kom dansa – ja men!
Ut genom Saln i Förmaket!
Dammet det står opp i taket.
Håll ut ringen, vänd om igen.
* * *

[Corno.] – – – Hand öfver hufvud – nu börja,
Alla börja friskt på en gång,
Movitz skall all ting besörja
Valdthornet fick litet smörja. – – – [Corno.]
Knacka med klackarna Flickor.
Tvi Edra dumma Borrickor!
Sicken Åsna med Roberonde;
Si hur hon tiljorna mäter,
Sminkad i flor och corneter,
Med mustascher, hjulbent och lång.
* * *

[Corno.] – – – Hon är min Fästmö, Canalje;
Är hon Åsna? – ja är hon så!
Rundstycke, Slant och Medalje!
Klang! Jag nu vågar batalje. – – – [Corno.]
Alting för hänne jag vågar;
Dej din Canalje jag sågar,
Midt i tu. – Låt Flöjterna gå!
Här är du Damjan i huken.
Släng utom fenstret Peruken.
Christjan Wingmark, Dej ska vi slå.
* * *

[Corno.] – – – Hör, hur på tröskeln han stiger
Och parlerar om sin peruk.
Svarfvarns Kärsta hon tiger,
Jolrar och hickar och niger. – – – [Corno.]
Krögarn tar Svarfvarn i lufven;
Flintskallig, blodig och klufven,
Blir han höflig, tålig och mjuk.
Facklorna släckas i glansen,
Gumman får misfall i dansen,
Klämd och kramad, skuffad och sjuk.
* * *

[Corno.] – – – Håll uti ringen Malena.
Hurra lustigt håll nu god min!
Bergströmskan hoppar allena.
Skena til helfveti skena. – – – [Corno.]
Kors tocke Flängmål din Satan!
Nattyget blåste åt gatan.
Aj en Palt står där vid Gardin.
Sluta med Pålskan, var tyster,
Paltarna! – Aj Kära Syster!
Tåckna Baler gör vår Ruin.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 62, Angående sista Balen på Gröna Lund - Carl Michael Bellman