Svensk poesi

Dikt på svenska



Dikt N:o 54

HANDLINGAR RÖRANDE
BACCHI CONCURS.
N:o 54.
Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga
Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus
och des Borgenärer.

I närvarande Parter,
Som i Concursen äga rätt och talan,
Som med dom och lagfarter
Knipt rubb och stubb ur sjelfva källarsvalan;
Ingen invändning mer at göra,
Quæstio an? är nu denna,
At vi prompt, som vi alla böra,
Fri vår Bacchus bekänna.
Lef vår Broder,
Vår Bacchus fri,
Så fri som vi!
Hvad säger ni?
Oui, oui.
Låtom oss nu vara glada,
I hans varma floder bada,
Hvar med sin flicka,
Hvar i sin ficka
Hafva något i.
* * *

I anledning af saken,
Så är nu bara sjelfva hufvud frågan,
Om Herr Preses är vaken,
Och om han uti dryckjom har förmågan,
At han dommen ej annan målar
Än lagstiftaren menar,
Eller om han för några Bålar
Sig med Parten förenar.
Ja! skrek Mörtberg,
Hej fylleri!
Det må så bli,
Släpp Bacchus fri,
Och häll uti.
Låtom oss i nya Bålar
Se hur morgonstjernan strålar.
Klang Creditorer!
Klang Debitorer!
Klang hvad sägen J?
* * *

I anledning af lagen,
Och Rättgångs Balkens tjugufemte mening,
Bör ske uprop på dagen,
Jämt fjorton dagar mellan hvar förening.
Paragraphen är ren och tydlig,
Hur du bläddrar och söker;
Medlertid märk nu huru prydlig
Bålen sqvalpar och röker.
Ja! skrek W. . zen,
Nå fan fari
Filuteri
Och Vingleri!
Hur ska det bli?
Huru går nu med Crediten?
Strunt, sa Bacchus, i den sk. . . n
Den är i putten,
Strunt i hela tutten.
Men hvad sägen J?
* * *


I anledning af detta
Och meo voto, falli ralli ralla,
Ropa W. . zen med rätta,
Bär hit en dugtig kallsup Uddevalla. –
Hvad är sen ditt petitum Broder,
Vill du ha oss at gråta?
Eller vill du i vinets floder
Nu vår broder förlåta?
Nej! skrek W. . zen,
Platt intet, nej;
Det händer ej,
Och huru hej! –
Men kära säj
Har ni något mer att bjuda?
Klang! jag gapar som en ruda;
Safterna klarna.
Ädle Lagfarna,
Säj, hvad säjen J?
* * *

I anledning af bristen,
Så finna vi vår Bacchus bör cedera.
Glaset tomt, Tunnan gisten,
Och ingen droppa fins i Bålen mera;
På ny räkning vår Bacchus borgar,
Och vi borga tilbaka,
Ur hans kittlar och ur hans korgar,
Bästa drufvor som smaka.
Rigtigt, Rigtigt!
Och ny Credit,
Och ny Debit;
Bär bara hit,
båd rum och sprit.
Lät oss våga hvad vi kunna
At uphjelpa Bacchi tunna,
Töm alla måtten
Rent uti botten.
Men hvad sägen J?
* * *

J närvarande Parter,
Som i Concursen äga rätt och talan,
Som med dom och lagfarter
Knippt rubb och stubb ur sjelfva källarsvalan;
Ingen invändning mer at göra,
Quæstio an? är nu den denna;
At vi prompt, som vi alla böra,
Fri vår Bacchus bekänna.



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.33 out of 5)

Dikt N:o 54 - Carl Michael Bellman